Řešení přestupků

Řešení přestupků

V případě zadržení povolenky a sepsání hlášení o přestupku je v rámci řešení postupováno dle níže uvedeného Zákona o přestupcích.
Velmi zajímavý je bod 6, kde se uvádí výše pokut za přestupky.
 
§ 30

Přestupky fyzických osob

(1)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

v rybníkářství loví jiným než stanoveným způsobem (§ 3 odst. 2 a 5),

b)

provádí lov na udici v rybníkářství, aniž je rybníkářem anebo jím pověřenou osobou (§ 3 odst. 2),

c)

provádí lov ryb nebo vodních organizmů mimo rybářský revír v rozporu se způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem z důvodu ochrany rozmnožování ryb po dobu jejich hájení [§ 13 odst. 3 písm. a) a § 13 odst. 11] nebo loví mimo denní dobu lovu ryb stanovenou prováděcím právním předpisem z důvodu ochrany rybí obsádky [§ 13 odst. 3 písm. c)],

d)

uloví a přisvojí si rybu vybraného druhu, která nedosáhla nejmenší lovné míry stanovené prováděcím právním předpisem z důvodu ochrany tohoto druhu ryb [§ 13 odst. 3 písm. b) a § 13 odst. 11],

e)

poruší zákazy pro lov ryb podle § 13 odst. 2 a 3,

f)

provádí lov v rozporu s podmínkami výkonu rybářského práva stanovenými v povolence k lovu (§ 13 odst. 9),

g)

loví pomocí elektrického proudu v rozporu s § 13 odst. 6,

h)

nemá u sebe nebo na požádání nepředloží doklady uvedené v § 13 odst. 7,

i)

neoprávněně chytá ryby.

(2)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako rybníkář poruší některou z povinností podle § 3.

(3)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako uživatel rybářského revíru

a)

nesplní povinnost, která jí byla uložena rozhodnutím nebo oznámením o povolení výkonu rybářského práva (§ 11 odst. 1 a 2),

b)

nepředloží evidenci uvedenou v § 11 odst. 6,

c)

nevyznačí hranice rybářského revíru,

d)

nevyznačí hranice chráněné rybí oblasti,

e)

nenavrhne rybářskou stráž (§ 14 odst. 1),

f)

nepověří rybářského hospodáře vedením evidence podle § 11 odst. 5.

(4)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako rybářský hospodář nevede evidenci podle § 11 odst. 6 a nepředloží ji ke kontrole.

(5)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

uvádí na trh, doveze, provádí tranzit přes území České republiky druhů mořských ryb nebo mořských živočichů v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti ochrany mořských rybolovných zdrojů32 ,

b)

neposkytne při dovozu, případně tranzitu mořských ryb nebo mořských živočichů podle § 28 odst. 2 údaje podle příslušných právních předpisů Evropské unie,

c)

nepodá informace potřebné k výkonu dozoru podle § 29 odst. 2,

d)

se dopustí závažného porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu33.

(6)

Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), e), f) a g) a odstavců 2 až 4 lze uložit pokutu do 30 000 Kč. Za přestupek podle odstavce 1 písm. d) lze uložit pokutu do 5 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. h) lze uložit pokutu do 1 500 Kč. Za přestupek podle odstavce 1 písm. i) lze uložit pokutu do 8 000 Kč; za tento přestupek lze uložit také zákaz činnosti do jednoho roku. Za přestupek podle odstavce 5 písm. a) až c) lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč. Za přestupek podle odstavce 5 písm. d) lze uložit pokutu ve výši uvedené v přímo použitelném předpisu Evropské unie, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu34.

(7)

Přestupky podle odstavců 1 až 5 se zapisují do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

(8)

Přestupek, který se podle odstavce 7 zapisuje do evidence přestupků a který byl projednán rybářskou stráží podle § 16 písm. e), do evidence přestupků zapíše rybářský orgán, který rybářskou stráž ustanovil; rybářská stráž sdělí rybářskému orgánu údaje pro provedení zápisu do pěti dnů ode dne uložení pokuty.