Jak vyplnit sumář úlovků

Jak vyplnit sumář úlovků

V době platnosti povolenky je třeba:

 • Tak jak to upravuje Rybářský řád (Bližší podmínky pro výkon rybářského práva) pro daný revír, zapsat vycházku do Evidence docházek a úlovků (oddíl II povolenky k lovu).
 • Po ulovení ušlechtilé ryby provést potřebný zápis.
 • Po ukončení, nebo přerušení lovu, uzavřít docházku. To znamená, že v případě, kdy si rybář nepřivlastnil žádnou ulovenou rybu, proškrtne řádek vodorovnou čarou.

Po skončení platnosti povolenky a před odevzdáním Sumáře úlovků a docházek je třeba:

 • Proškrtnout nesmazatelným způsobem zbývající nevyplněné řádky v Evidenci docházek a úlovků i v Sumáři úlovků a docházek (řádky se nemusejí proškrtávat jednotlivě).
 • Do Sumáře úlovků a docházek zapsat: číslo a název revíru, úlovky podle revírů a druhů ryb v kusech a kilogramech.
 • Pokud používáte zkratky rybích druhů, používejte výhradně předepsané (Po, Li, K, L...).
 • Provést vodorovné a svislé součty kusů i kilogramů. V posledním sloupci doplnit počet vycházek.
 • Kontrolním údajem je číslo v posledním řádku posledního sloupce (křížová kontrola).
 • V případě, že na některém z revírů (podrevírů) nedosáhl držitel povolenky úlovku, musí i tento revír zapsat, a to s vyznačením počtu docházek.
 • Řádně a úplně vyplněný Sumář úlovků a docházek vrátit do 15 ti dnů po skončení její platnosti té organizaci, která jej vydala (uvedeno na titulní stránce pod vylepenou povolenkou).
 • V případě, že rybář tuto povinnost nesplní, nebude mu v příštím roce vydána povolenka k rybolovu.

Ještě jednou pro upozornění opakujeme a zdůrazňujeme, že sumář úlovků a docházek vyplňuje držitel povolenky před jejím odevzdáním, nikoliv ten, kdo povolenku dále kontroluje a zpracovává!!!

 

 
Sumar_navod
 

 

Zkratky používané v chovu a evidenci ryb:

Po - Pstruh obecný Pd - Pstruh duhový
Li - Lipan podhorní Si - Siven americký
K - Kapr obecný Su - Sumec velký
L - Lín obecný Bo - Bolen dravý
Cv - Cejn velký Ca - Candát obecný
Š - Štika obecná Am - Amur bílý
Tl - Jelec tloušť Tb - Tolstolobik bílý
Pa - Parma obecná Mn - Mník jednovousý
Ok - Okoun říční Ka - Karas obecný

Nejčastější závady v "Sumáři úlovků" a v "Evidenci docházky a úlovků":

 • Chybí vodorovné a svislé součty ks a kg (poslední řádek a poslední tři sloupce).
 • Vůbec nevyplněný Sumář úlovků a docházek!!!
 • Ve sloupci číslo revíru, musí být zapsáno jeho číslo (je uvedeno v popisech revírů), nikoliv název!!!
 • Chybné váhy ulovených ryb. Orientační váhy jsou uvedeny v "Rybářském řádu a popisech revírů".
 • I když není úlovek, je třeba do sumáře zapsat počet docházek.
 • V posledním sloupci nejsou zapsány a sečteny počty docházek.
 • Chybné vodorovné i svislé součty.
 • Nejsou proškrtnuté zbylé řádky.
 • Při lovu na Po, nebo Li na P revírech není zakroužkován datum.
 • Každá ulovená ryba musí být zapsána v samostatném řádku.
 • V sumáři úlovků a docházek musí být pro každý revír jen jeden řádek!!!
 • V případě, že jeden revír má více podrevírů, pak i pro každý podrevír musí být samostatný řádek.

 

 
Sumar_navod_2
 
 
Sumar_navod_3