Informace pro členy 2021

Informace pro členy na rok 2021

I  N  F  O  R  M  A  C  E

ČLENŮM  MO ČRS  BECHYNĚ  NA  ROK  2021

ODEVZDÁVÁNÍ  POVOLENEK

VYPLNĚNÉ EVIDENCE DOCHÁZKY  A  ÚLOVKŮ   ZA  ROK 2020 DO 15.1.2021  V KLUBOVNĚ  MO ČRS BECHYNĚ V DOBĚ  VE DNECH  3. A 10. ledna 2021 !

Při nevyplnění nebo špatném vyplnění evidence docházky a úlovků se dle rozhodnutí výboru ze dne 12.11.2019 hradí manipulační poplatek 50,- Kč.

DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k epidemiologické situaci se v tyto termíny budou vybírat pouze úlovkové lístky, aby nedošlo k hromadění osob.
V maximální možné míře využívejte poštovní schránku umístěnou na plotě u klubovny, případně lze vhodit do schránky  p.Langa J. na adrese Na Libuši 639, Bechyně.

i  vstupu do klubovny je každý povinen mít zakrytá ústa a nos, současně je nutné použít dezinfekci rukou. V tyto termíny nebudou dělány žádné jiné úkony které mají termín do konce dubna.
V chodbě klubovny bude zřízeno výdejní okénko, kde se bude vše vyřizovat. Pokud bude někdo potřebovat novou legitimaci,
lze toto vyřídit a odevzdat starou legitimace spolu s 1ks fotografie ke zhotovení nové
.

KLUBOVNA MO ČRS BECHYNĚ :  8.30 -  11. hod.

Známky a povolenky se budou vydávat v omezeném počtu, dle momentální situace, každou neděli od 17.1. do 28.2. Dále 21.3. 25.4.2021,
pokud to situace dovolí. Případné dotazy na 
tel: 604 489 025


KDO NEZAPLATÍ A NEVYZVEDNE LEN. ZNÁMKU DO KONCE dubna 2020, VYPADÁVÁ ZE SYSTÉMU LIPAN A PESTÁVÁ BT LENEM, V PÍPADZÁJMU O LENSTVÍ PLATÍ ZNOVU ZÁPISNÉ 600,-K!

2./ ádnvyplnnou“ Evidenci docházek a úlovk“ za rok 2020 je nutno odevzdat do 15 . ledna 2021. Tyto pehledy je mono vhodit i do potovní schránky na plotklubovny. V pípadnevyplnného nebo patnvyplnného pehledu se hradí pi vdeji len. známky manipulaní poplatek 50 K. Pi vrácení po termínu bude útován sankní poplatek ve výši 100,- K.

3./ Zájemci o práci v rybničním odboru a zájemci o odpracování brigádnických hodin se mohou hlásit u hospodáře - Patrika Kryzana - tel: 732 176 080‬. Veškeré informace o plánovaných brigádách, aktuality a kontakty na členy výboru naleznete na webu: www.rybaribechyne.cz

4./ kolení novch zájemco lenství v RS probhne podle zájmu v termínech, o nichbudou adatelé vyrozumni.

5./ Výše lenského píspvku /známky/ pro rok 2021 iní 500,- K ! Zápisné-dosplí iní 600,- K., dorost 300,- K.

6./ Úhrada za neodpracované brigády se bude vybírat spolens lenskmi poplatky v klubovnMO v lednu adubnu 2021 ve výši 750,- K !

7./ Vková hranice pro osvobození od brigádnické povinnosti je stanovena na 63 let, pokud nkdo pobírá starobní dchod díve a chce uplatnit osvobození od brigádnické innosti je povinen pedloit kopii Vmru starobního dchodu, pípadnpotvrzení o pobírání starobního dchodu. Po provedené platbbez prokázání pobírání starobního dchodu není mono zptnvracet finanní prostedky.

8./ Bhem kalendáního roku 2021 se bude vekerá evidence lenské základny MO RS Bechynprovádt na elektronickém systému „LIPAN“, tak jako v roce 2020. Vdej provádí jednatel MO p. Lang Jaromír. Na organizaci, datu, místu a hodinách vdeje lenskch známek na rok 2021 se DO KONCE DUBNA 2020 NIC NEMNÍ, dle odstavce 2 tchto informací. Lze se domluvit i individuálnna jiném termínu a od cca 10.12.2020 lze provádt vdej povolenek a platbu len. povinností i v místbydlitp.Langa na uvedeném tel.ísle. Od kvtna budou vekeré doklady vydávány pouze po telefonické dohods jednatelem MO p. Langem Jaromírem na tel.. 604489025

V Bechyni dne 2. prosince 2020
Jednatel a v
dejce povolenek MO RS Bechyn: Jaromír Lang