Informace pro členy 2020

Informace pro členy na rok 2020

INFORMACE PRO LENY MO RS BECHYNNA ROK 2020


1./ Členskpíspvek ve výši 500,- Kpro dosplé a finanní úhradu za neodpracované brigádnické hodiny ve výši 750,-Kza 10 povinnch hodin, nutno zaplatit do konce dubna 2020 v klubovnMO RS Bechyn: NEDLE- 15.12.2019, 5, 12, 19 a 26.ledna, 2,9,16 a 23. února, 15.bezna a 26. dubna 2020 a to vdy od 8.30 – 11.00 hodin! Souasnse provádí i výdej povolenek.

Termín 15.12.2019 lze vyuít i pro koupi dárkového poukazu pro své píbuzné jako vánoní dárek. Pi vdeji povolenek je kadý člen povinen oznámit pípadné zmny v jeho kontaktních datech (adresa, telefon, e-mail) a pedloit platnstátní rybásklístek. lenové, kteí budou v roce 2020 ádat slevu z roní povolenky na základplatného prkazu ZTP/P pedloí také kopii dokladu, na jehozákladě žádají o slevu. Zabrání tím monému oddálení výdeje povolenky.

V případ, e Vám uvedené termíny nevyhovují domluvte si na tel. 604489025 p. Lang Jaromír termín jin, Vám vyhovující .
KDO NEZAPLATÍ A NEVYZVEDNE
LEN. ZNÁMKU DO KONCE dubna 2020, VYPADÁVÁ ZE SYSTÉMU LIPAN A PESTÁVÁ BT LENEM, V PÍPADZÁJMU O LENSTVÍ PLATÍ ZNOVU ZÁPISNÉ 600,-K!

2./ ádnvyplnnou“ Evidenci docházek a úlovk“ za rok 2019 je nutno odevzdat do 15 . ledna 2020, můžete vyuít monosti vrácení dne 15. 12. 2019 , 5. a 12. ledna 2020 v klubovnv dobvdeje lenskch známek. Tyto pehledy je mono vhodit i do potovní schránky na plotklubovny. V pípadnevyplnného nebo patnvyplnného pehledu se hradí pi vdeji len. známky manipulaní poplatek 50 K. Pi vrácení po termínu bude útován sankní poplatek ve výši 100,- K.

3./ Zájemci o práci v rybničním odboru a zájemci o odpracování brigádnických hodin se mohou hlásit u hospodáře - Jakuba Máry - tel: 608 654 200. Veškeré informace o plánovaných brigádách, aktuality a kontakty na členy výboru naleznete na webu: www.rybaribechyne.cz

4./ kolení novch zájemco lenství v RS probhne podle zájmu v termínech, o nichbudou adatelé vyrozumni.

5./ Výše lenského píspvku /známky/ pro rok 2019 iní 500,- K ! Zápisné-dosplí iní 600,- K., dorost 300,- K.

6./ Úhrada za neodpracované brigády se bude vybírat spolens lenskmi poplatky v klubovnMO v lednu adubnu 2020 ve výši 750,- K !

7./ Ceny celoroních MP povolenek na rok 2020 se navyšuje na 1.600,- Kč.

8./ Vková hranice pro osvobození od brigádnické povinnosti je stanovena na 63 let, pokud nkdo pobírá starobní dchod díve a chce uplatnit osvobození od brigádnické innosti je povinen pedloit kopii Vmru starobního dchodu, pípadnpotvrzení o pobírání starobního dchodu. Po provedené platbbez prokázání pobírání starobního dchodu není mono zptnvracet finanní prostedky.

9./ Bhem kalendáního roku 2020 se bude vekerá evidence lenské základny MO RS Bechynprovádt na elektronickém systému „LIPAN“, tak jako v roce 2019. Vdej provádí jednatel MO p. Lang Jaromír. Na organizaci, datu, místu a hodinách vdeje lenskch známek na rok 2020 se DO KONCE DUBNA 2020 NIC NEMNÍ, dle odstavce 2 tchto informací. Lze se domluvit i individuálnna jiném termínu a od cca 10.12.2019 lze provádt vdej povolenek a platbu len. povinností i v místbydlitp.Langa na uvedeném tel.ísle. Od kvtna budou vekeré doklady vydávány pouze po telefonické dohods jednatelem MO p. Langem Jaromírem na tel.. 604489025

V Bechyni dne 2. listopadu 2019
Jednatel a v
dejce povolenek MO RS Bechyn: Jaromír Lang